Informacja dotycząca egzaminu wstępnego dla kandydatów do klasy pierwszej w roku szkolnym 2022/2023

Egzamin wstępny odbędzie się 07 czerwca 2022 (wtorek) i rozpocznie się o godzinie 08.00 spotkaniem z Dyrektorem szkoły oraz przewodniczącym komisji rekrutacyjnej.

Podczas spotkania kandydatom zostaną przypisane kody oraz zostaną podzieleni na 4 grupy, a egzamin odbędzie się wg harmonogramu (na samym dole strony). Egzamin będzie odbywał się jednocześnie we wszystkich budynkach szkoły. Opisane będą drzwi wejściowe do poszczególnych budynków, gdzie i której części egzaminu dotyczy.

Proszę zaopatrzyć się w wodę do picia i przekąski na przerwy.

Na egzamin należy przynieść  :

 • Malarstwo: kartki A3,ołówki,gumka, farby akrylowe lub plakatowe lub tempery, paleta, pędzle, kubki na wodę,coś do przyczepienia kartki-taśma papierowa
 • Rysunek:  kartki  A3,ołówki różnej twardości , gumka, temperówka,coś do przyczepienia kartki-taśma papierowa
 • Kompozycja przestrzenna: glinę i podstawowe narzędzia(deska, nożyk i patyczek) zapewnia szkoła.

Na wykonanie ćwiczeń egzaminacyjnych z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej przeznacza się po 90 minut.

Na egzamin wstępny z przedmiotów artystycznych składają się CZTERY elementy:

 • egzamin praktyczny z rysunku
 • egzamin praktyczny z malarstwa
 • egzamin praktyczny z kompozycji przestrzennej
 • egzamin ustny

Na egzaminie praktycznym zwracamy uwagę na: zdolności wnikliwej obserwacji natury, umiejętność postrzegania bryły, perspektywy, światłocienia, a także koloru, poprawność kompozycji zadanego tematu, różnorodność środków ekspresji plastycznej. (więcej)

W wyniku egzaminu praktycznego kandydat może uzyskać:

 • rysunek -0-10 pkt.
 • malarstwo -0-10 pkt.
 • kompozycja przestrzenna -0-10pkt.
 • rozmowa kwalifikacyjna -0-10pkt.

RAZEM maksymalnie suma 40 punktów.

Kandydat zdał egzamin, jeżeli uzyskał co najmniej 20 punktów.

Wyniki egzaminu praktycznego, decyzją Komisji Egzaminacyjnej są ostateczne i nieodwołalne.

Kandydatami wstępnie zakwalifikowanymi do przyjęcia do szkoły, zostają uczniowie z najwyższą punktacją, w liczbie odpowiadającej liczbie miejsc przewidzianych na dany rok szkolny.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria mają jednakową wartość.

Komisja egzaminacyjna ogłasza listę kandydatów wstępnie zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły do dnia 10.06.2022 roku.

Kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny i zostali zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły, w dniach 24-30.06.2022 roku składają potwierdzenie woli

uzupełniając dokumenty:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • kartę zdrowia z Gabinetu Pielęgniarskiego ze szkoły podstawowej- jeżeli taką posiada

Decyzję o przyjęciu kandydatów do Liceum Sztuk Plastycznych podejmuje Komisja Rekrutacyjna.

Listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej, wywiesza się na tablicy informacyjnej szkoły oraz zamieszcza na stronie internetowej szkoły do dnia 04.07.2021 roku

Ze względów organizacyjnych Egzamin może się wydłużyć.