Poszukujemy nauczyciela rzeźby

Zatrudnimy od 1 września 2022 roku, na cały etat,  nauczyciela do nauczania przedmiotu artystycznego: rzeźba.

Oferujemy:

Pracę w bardzo dobrych warunkach, dobrze wyposażona  pracownia. 

Współpracę w aktywnym, ambitnym zespole nauczycieli. 

Realizacja ciekawych programów i działań artystycznych.

Kandydat winien legitymować się wykształceniem określonym w  rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 września 2021 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych:

Kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych artystycznych w szkole artystycznej i w placówce artystycznej posiada osoba, która ukończyła:

 1) studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w uczelni artystycznej na kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2) studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w uczelni artystycznej na kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226), w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu lub tych zajęć na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

3) studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w uczelni artystycznej kształcącej w dyscyplinie artystycznej zgodnej z typem szkoły artystycznej lub rodzajem placówki artystycznej, w której będzie nauczać, na kierunku innym niż kierunek wymieniony w pkt 1 lub 2 oraz ukończyła studia podyplomowe w uczelni artystycznej w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne

https://aktyprawne.cea-art.pl/Kwalifikacje_nauczycieli_11_09_21.pdf

Możliwość uzupełnienia kwalifikacji pedagogicznych po rozpoczęciu pracy.

Praca na cały etat (40/40), w tym 18 godzin dydaktycznych tygodniowo z młodzieżą + nadgodziny.  Forma zatrudnienia: umowa o pracę (lub umowa w oparciu o Kartę Nauczyciela, w zależności od kwalifikacji i stopnia awansu zawodowego nauczyciela). 

Oferujemy:

Pracę w bardzo dobrych warunkach, dobrze wyposażona  pracownia. 

Współpracę w aktywnym, ambitnym zespole nauczycieli. 

Realizacja ciekawych programów i działań artystycznych.