Wyniki egzaminu wstępnego do Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym na rok szkolny 2022/2023

Poniżej przedstawiam Państwu wyniki egzaminu wstępnego. Jednocześnie przypominam, że zgodnie z Regulaminem Rekrutacji: 

  • Kandydat zdał egzamin, jeżeli uzyskał co najmniej 20 punktów 
  • Wstępnie zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły zostają uczniowie z najwyższą punktacją w liczbie odpowiadającej liczbie miejsc przewidzianych na dany rok szkolny. Na rok szkolny 2022/2023 przewidzianych jest 48 miejsc .
  • Wyniki egzaminu praktycznego, decyzją Komisji Rekrutacyjnej, są ostateczne i nieodwołalne. 
  • przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria o których mowa w Ustawie o Systemie Oświaty: 

             − wielodzietność rodziny kandydata;  

             − niepełnosprawność kandydata;  

             − niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;  

            − niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;  

            − niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;  

            − samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;  

            − objęcie kandydata pieczą zastępczą.  

Kryteria mają jednakową wartość.

 

 

Zeskanowane obrazy