Wyniki egzaminów

Listy kandydatów zakwalifikowanych do klasy I Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym oraz klasy I Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym na rok szkolny 2019/2020 w załączeniu.

Szczegółowe wyniki z punktacją z egzaminu wstępnego zamieszczone zostały na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły (główny budynek, I p. przy sekretariacie szkoły).

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia do klas I, winni dostarczyć do dnia 26 czerwca 2019r. do godz. 15.00 następujące oryginały dokumentów: świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej/ Gimnazjum, wyniki egzaminu ósmoklasisty/ gimnazjalnego oraz karta zdrowia od pielęgniarki szkolnej.

Niezłożenie w/w dokumentów w terminie jest równoznaczne z rezygnacją.

Lista uczniów przyjętych do klas I na rok szkolny 2019/2020 zostanie ogłoszona dnia
27 czerwca 2019 r. na BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły.

28 czerwca 2019r. spotkanie organizacyjne rodziców i uczniów przyjętych do szkoły z dyrektorem szkoły i wychowawcami.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym