Egzaminy wstępne

 1. Na egzamin wstępny z przedmiotów artystycznych składają się cztery elementy: 
 • egzamin praktyczny z rysunku (rysunek  ołówkiem,  format A3) 
 • egzamin praktyczny z malarstwa (studium martwej  natury  –  malarstwo  w  technice  farb  wodnych,  format  A3) 
 • egzamin praktyczny z kompozycji przestrzennej (rzeźba w glinie – szkoła zapewnia glinę) 

Na wykonanie ćwiczeń egzaminacyjnych z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej przeznacza się po 90 minut. 

 • rozmowa sprawdzająca znajomość zagadnień z zakresu historii sztuki

  Bank pytań 

  2. Kandydaci zobowiązani są do posiadania swoich przyborów i materiałów wskazanych przez egzaminatorów, takich jak: 

 • kartki A3, 
 • farby wodne (akryle, tempery),
 • pędzle w kilku grubościach, 
 • zestaw ołówków, 
 • gumka.

3.  Na egzaminie praktycznym zwracamy uwagę na: zdolności wnikliwej obserwacji natury umiejętność postrzegania bryły, perspektywy, światłocienia, a także koloru, poprawność kompozycji zadanego tematu, różnorodność środków ekspresji plastycznej. 

4. W wyniku egzaminu praktycznego  kandydat może uzyskać: 

 • rysunek -0-10 pkt., 
 • malarstwo -0-10 pkt., 
 • kompozycja przestrzenna -0-10pkt., 
 • rozmowa kwalifikacyjna -0-10pkt. 

RAZEM maksymalnie suma 40 punktów

5.  Kandydat zdał egzamin, jeżeli uzyskał co najmniej 20 punktów. Otrzymanie 0 punktów z którejkolwiek części egzaminów dyskwalifikuje kandydata.    

6.  Wyniki egzaminu praktycznego, decyzją  Komisji Rekrutacyjnej, są ostateczne i nieodwołalne.