PO WER

6 projekt finansowany przez UE w naszym liceum!

Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym kolejny- szósty raz otrzyma dofinansowanie w związku z zatwierdzeniem projektu do realizacji ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”. Oznacza to, że nasz projekt International teachers in international school – Międzynarodowi nauczyciele w międzynarodowej szkole zyskał uznanie ekspertów, a nasi nauczyciele będą mieli możliwość podnosić swoje kwalifikacje na kursach w Chorwacji.

Projekt rozpoczął się 1 października 2020 i potrwa 18 miesięcy. Beneficjentami, w liczbie ośmiu osób, będą nauczyciele i kadra kierownicza zainteresowana rozwojem umiejętności planowania i zarządzania projektami, rozwojem współpracy w zakresie nauczania i uczenia się, kadra psychologiczno-pedagogiczna realizująca programy wychowawcze wzmacniające indywidualność uczniów, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i artystycznych chcący w pracy wykorzystywać nowoczesne technologie, krytyczne myślenie, nowatorskie podejście do zajęć, interdyscyplinarność i korelację ich przedmiotów z językiem angielskim. Tygodniową mobilność zagraniczną pracowników szkoły planujemy wykorzystać na kursy językowe Developing 21st century skills in the classroom: CRITICAL THINKING oraz Improving your English w wykwalifikowanym Maksima Teacher Training Centre w Chorwacji – centrum z 30-letnią tradycją i wysokimi osiągnięciami w nauczaniu języków obcych. Zakładamy, że na 10 miesięcy przed i po powrocie ze szkolenia wszyscy nauczyciele samodzielnie podnosić będą swoje kompetencje językowe.

Uczestnictwo naszej kadry w szkoleniu językowym zapewni możliwość zapoznania się z europejskimi standardami pracy, umożliwi poznanie nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania, przełamie niepokój i dyskomfort związany z dysproporcją pomiędzy znajomością języka obcego u uczniów, a ich nauczycieli. Projekt przyczyni się do poprawy naszej pracy pod względem jakościowym oraz wzmocni kompetencje nauczycieli. Pozwoli na bardziej samodzielne poruszanie się w obszarze języka wiodącego w UE, korzystanie z aplikacji, nowinek technicznych, lekcji Skype i Live Classes. Ponadto – szkoła wzmocni swoją pozycję w środowisku lokalnym jako placówka, która prócz realizacji programu edukacyjnego, stale podnosi wiedzę i umiejętności kadry, dostrzega znaczenie kompetencji językowych w edukacji oraz dostarcza nauczycielom konkretnych narzędzi dla ich indywidualnego rozwoju. Ponadto podniesienie kompetencji językowych będzie czynnikiem utrzymującym aktywne włączanie się w edukację nauczycieli. Posłuży zwiększaniu zdolności adaptacyjnych pracowników oraz będzie inwestycją w kapitał ludzki zgodnie z założeniami UE, co wpłynie na poprawę systemu edukacyjnego placówki.

 

 

 

 

24 czerwca 2021

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 działania projektowe polegały na przygotowaniu uczestników do wyjazdu na Chorwację 3 lipca 2021. Tygodniową mobilność zagraniczną pracowników szkoły planujemy wykorzystać na kursy językowe Developing 21st century skills in the classroom: CRITICAL THINKING oraz Improving your English w wykwalifikowanym Maksima Teacher Training Centre w Chorwacji. Beneficjentami, w liczbie ośmiu osób, będą nauczyciele i kadra kierownicza zainteresowana rozwojem umiejętności planowania i zarządzania projektami, rozwojem współpracy w zakresie nauczania i uczenia się, kadra psychologiczno-pedagogiczna realizująca programy wychowawcze wzmacniające indywidualność uczniów, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i artystycznych chcący w pracy wykorzystywać nowoczesne technologie, krytyczne myślenie, nowatorskie podejście do zajęć, interdyscyplinarność i korelację ich przedmiotów z językiem angielskim.
W celu lepszego przygotowania uczestników projektu do wyjazdu  odbył się intensywny, 36-godzinny kurs języka angielskiego. Zajęcia te miały na celu wzmocnienie płynności językowej uczestników oraz poznania słownictwa przydatnego w podróży.  Odbyły się też zajęcia dla uczestników przygotowujące ich do wyjazdu – przeprowadzono 6 godzin lekcyjnych – geografia Chorwacji 1h, Historia Chorwacji 1h, Kultura Chorwacji 2h i sztuka w regionie 2h. Koordynator z uczestnikami intensywnie przygotowywali się do wyjazdu. Podpisane zostały umowy z uczestnikami, a na ich konta zostały przekazane środki w kwocie 1402 Euro. Wybrany został środek transportu, ubezpieczenie, miejsca noclegowe, karty EKUZ i paszporty Covidowe. Nasza praca w tej połowie roku skutkuje dobrym przygotowaniem wyjazdu i jego uczestników.