Szósty projekt finansowany przez UE w Liceum Sztuk Plastycznych

Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym po raz szósty otrzyma dofinansowanie w związku z zatwierdzeniem projektu do realizacji ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”. Oznacza to, że nasz projekt International teachers in international school (Międzynarodowi nauczyciele w międzynarodowej szkole) zyskał uznanie ekspertów, a nauczyciele będą mieli możliwość podnosić swoje kwalifikacje na kursach w Chorwacji.

Projekt rozpoczął się 1 października 2020 i potrwa 18 miesięcy. Beneficjentami, w liczbie ośmiu osób, będą:

  • nauczyciele i kadra kierownicza zainteresowana rozwojem umiejętności planowania i zarządzania projektami, rozwojem współpracy w zakresie nauczania i uczenia się

  • kadra psychologiczno-pedagogiczna realizująca programy wychowawcze, wzmacniające indywidualność uczniów,

  • nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i artystycznych, chcący w pracy wykorzystywać nowoczesne technologie, krytyczne myślenie, nowatorskie podejście do zajęć, interdyscyplinarność i korelację ich przedmiotów z językiem angielskim.

Tygodniową mobilność zagraniczną pracowników szkoły planujemy wykorzystać na kursy językowe Developing 21st century skills in the classroom: CRITICAL THINKING oraz Improving your English w wykwalifikowanym Maksima Teacher Training Centre w Chorwacji – centrum z 30-letnią tradycją i wysokimi osiągnięciami w nauczaniu języków obcych. Zakładamy, że na 10 miesięcy przed i po powrocie ze szkolenia wszyscy nauczyciele samodzielnie podnosić będą swoje kompetencje językowe.

Uczestnictwo naszej kadry w szkoleniu językowym zapewni możliwość zapoznania się z europejskimi standardami pracy, umożliwi poznanie nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania, przełamie niepokój i dyskomfort związany z dysproporcją pomiędzy znajomością języka obcego u uczniów a ich nauczycieli. Projekt przyczyni się do poprawy naszej pracy pod względem jakościowym oraz wzmocni kompetencje nauczycieli.

Pozwoli na bardziej samodzielne poruszanie się w obszarze języka wiodącego w UE, korzystanie z aplikacji, nowinek technicznych, lekcji Skype i Live Classes. Ponadto – szkoła wzmocni swoją pozycję w środowisku lokalnym jako placówka, która prócz realizacji programu edukacyjnego, stale podnosi wiedzę i umiejętności kadry, dostrzega znaczenie kompetencji językowych w edukacji oraz dostarcza nauczycielom konkretnych narzędzi dla ich indywidualnego rozwoju. Ponadto podniesienie kompetencji językowych będzie czynnikiem utrzymującym aktywne włączanie się w edukację nauczycieli. Posłuży zwiększaniu zdolności adaptacyjnych pracowników oraz będzie inwestycją w kapitał ludzki zgodnie z założeniami UE, co wpłynie na poprawę systemu edukacyjnego placówki.