Odkrywamy nowe

Nowe pokłady energii, twórczości i kreatywności będą odkrywać uczniowie, jak i nauczyciele Liceum Sztuk Plastycznego w Gronowie Górnym dzięki wyjazdom do szkół i centrów szkoleniowych do Irlandii, Łotwy, Włoch i Słowacji, a wszystko to dzięki programowi Erasmus +.     Projekt „Discovering New” – „Odkrywamy Nowe” jest finansowany w ramach akcji kluczowej A1 -edukacja szkolna i będzie realizowany w naszym liceum od 01.12.2021 do 30.11.2022.

Martin Luther King powiedział: „Jeśli nie potrafisz latać, biegnij. Jeśli nie potrafisz biegać, chodź. Jeśli nie potrafisz chodzić, czołgaj się. Cokolwiek jednak robisz, poruszaj się do przodu.” Do Liceum Sztuk Plastycznych przychodzą uczniowie, którzy zdecydowanie wyróżniają się na tle rówieśników, są wrażliwi na piękno i sztukę oraz uzdolnieni artystycznie. Marzą o tym, aby realizować swoje pasje i spełnić się jako artyści, lecz czy podążą wybraną ścieżką artystycznej kariery jest niewiadomą. Jako szkoła nie mamy wpływu na to, czy ich dzieła zostaną docenione, ale mamy wpływ na wyposażenie ich w rozbudowany warsztat, znajomość technik, które wpłyną na jakość ich prac. Jako społeczność i placówka mamy wpływ na kształtowanie wizerunku absolwenta szkoły i jego kompetencji i szans na rynku pracy- nie tylko polskim, ale również europejskim.

Uczniowie i nauczyciele to „naczynia połączone”. Szkoła nie jest w stanie wyposażyć ucznia w aktualne na rynku pracy kompetencje i kwalifikacje, jeżeli jej kadra nie podnosi swoich kompetencji, nie rozwija swojego warsztatu pracy oraz nie orientuje się w nowoczesnych trendach i kierunkach w edukacji. Projekt jest zatem skierowany nie tylko do uczniów naszej szkoły, ale także nauczycieli. Nauczyciele dzięki tzw. job shadowing (obserwacja pracy nauczycieli w innych placówkach europejskich) oraz szkoleniom w wyspecjalizowanych placówkach zagranicznych będą mogli usprawnić swój warsztat pracy, poznać dobre praktyki i wymienić się doświadczeniami .

Projekt „Odkrywamy nowe” ( „Discovering New”) powstał zatem, aby umożliwić uczniom i nauczycielom biorącym w nim udział podniesienie swoich umiejętności i kompetencji zawodowych. Zarówno pierwsi jak i drudzy muszą konsekwentnie podnosić swoje kwalifikacje, aby stanowić konkurencję na trudnym rynku pracy. Uczestnicy projektu umocnią swe kompetencje w obszarze cyfryzacji, myślenia krytycznego, umiejętności dialogowania z treściami medialnymi i dezinformacją, porozumiewaniu się w języku angielskim.

Wdrażając projekt chcemy umożliwić uczniom poznanie nowych technik artystycznych, których nie obejmuje program nauczania w naszej szkole, a mogą być bardzo przydatne i umożliwiać osiąganie wspaniałych efektów w twórczej pracy. Dzięki wyjazdom do szkół partnerskich możemy rozbudzić chęć nowych doświadczeń oraz otwarty pogląd na świat, kompetencje społeczne, łatwość komunikacji w języku angielskim, nawiązywanie kontaktów i pozwolić im poznać pracę w europejskim środowisku. Chcemy wzmacniać gotowość do podejmowania wyzwań, ciekawość świata i zdolność do planowania własnego rozwoju oraz krytycznego myślenia- niezwykle ważne dla artysty, który chce osiągnąć sukces osobisty i komercyjny. Nauczycielom zaś chcemy umożliwić zdobycie narzędzi i technik, które pozwolą im na efektywniejszą, bardziej nowoczesną i odpowiadającą na potrzeby rynku pracę z uczniami. Dzięki zrozumieniu dialogu medialnego i cyfryzacji będziemy lepiej zarządzać szkołą, będziemy odpowiadać na współczesne wyzwania.

Działania zostały zaplanowane w taki sposób, aby uczniowie biorący udział w warsztatach, jak i nauczyciele biorący udział w kursach dzielili się zdobytą wiedzą z całą społecznością szkolną organizując warsztaty i rady szkoleniowe. Zagwarantuje to, że nowa wiedza nie będzie jedynie domeną bezpośrednich uczestników projektu, ale ma szansę na stałe przeniknąć do działań naszej organizacji na wszystkich polach jej działania.