akcja K1

Akcja K1: Mobilność kadry edukacji szkolnej pt.: Nauczyciel-menadżer w innowacyjnej szkole

Nauczyciele Liceum Plastycznego chętnie podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego rozwijających ich kompetencje dydaktyczne, organizacyjne, psychologiczne i pedagogiczne. Dobrą okazją do zdobywania doświadczenia i uczenia się od innych jest  także uczestnictwo nauczycieli w projektach realizowanych przez szkołę w ramach programu ERASMUS +. W trakcie trwania projektu następuje wymiana doświadczeń i umiejętności pomiędzy nauczycielami szkół biorących  w nich udział. Umiejętnie korzystamy z doświadczeń międzynarodowych podpatrując metody pracy w europejskich szkołach artystycznych i jednocześnie dzielimy się własnymi doświadczeniami. Dokonujemy ewaluacji i samooceny jakości własnej pracy Staramy się sprostać wymaganiom nowoczesnej  i przyjaznej uczniowi szkoły. Opracowaliśmy Europejski Planu Rozwoju Szkoły w których określiliśmy priorytety do dalszych działań. Do realizacji celów postawionych przez nauczycieli przyczynią się szkolenia kadry nauczycielskiej w ramach akcji Mobilność kadry edukacji szkolnej pt.: Nauczyciel-menadżer w innowacyjnej szkole z programu ERASMUS+.

Cele projektu to:

– podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli,

– udoskonalenie procesu współpracy i synergii w szkole, organizacja czasu pracy,

– utrzymanie wysokiej jakości nauczania ogólnokształcącego i artystycznego,

– praca nowoczesnymi metodami nauczania i zapewnienie atrakcyjności nauczania,

– wymiana doświadczeń zawodowych z nauczycielami z innych krajów Europy, przygotowanie organizacji do podejmowania się zadań o zasięgu międzynarodowym,

– wdrożenie w proces edukacyjny pracy nad umiejętnościami miękkimi uczniów poprzez zmodyfikowanie programów wychowawczych oraz programów rewalidacji indywidualnej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

– pełnienie roli ważnego ośrodka kulturotwórczego i utrzymanie wysokiej jakości działań pozaszkolnych dla młodzieży,

– zmodyfikowanie i unowocześnienie narzędzi ewaluacji prowadzące do poprawy jakości pracy placówki,

– umiejętna weryfikacja działań, które szkoła będzie się podejmować, tak aby zapewnić atrakcyjność i jakość nauczania i wychowania,

– doskonalenie procesu komunikacji na wielu płaszczyznach: N-N, N-U, N-R oraz komunikacja z innymi szkołami i instytucjami kultury i biznesu.