DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Wypełnione dokumenty należy pobrać i przesłać poczta tradycyjną lub dostarczyć osobiście, do sekratariatu szkoły.

DOKUMENTY 

 1. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w liceum sztuk plastycznych, wydane przez lekarza POZ /podst. prawna – Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe – art. 142. 2 Dz.U. 2023 poz. 900
 2. Zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy ósmej szkoły podstawowej wraz z wykazem ocen za I semestr.
 3. Dwa podpisane aktualne zdjęcia /legitymacyjne/.
 4. Wniosek dla kandydata:
  do edycji w doc.: Wniosek dla kandydata 2024 2025
  lub wersja w pdf: Wniosek dla kandydata 2024 2025

Terminarz rekrutacji 2024 

 1. do 4 czerwca (wtorek) – składanie podań wraz z wymaganymi dokumentami (dokumenty do pobrania w zakładce Dokumenty rekrutacyjne)
 2. 7 czerwca (piątek) – egzaminy wstępne (szczegółowy harmonogram zostanie podany w terminie późniejszym)
 3. do 14 czerwca (piątek) – ogłoszenie listy kandydatów wstępnie zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły
 4. do 5 lipca (piątek) – kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny i zostali zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły składają potwierdzenie woli nauki oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
 5. do 9 lipca (wtorek) – lista kandydatów przyjętych do szkoły