Rzecznik praw ucznia

W roku szkolnym 2021/2022 funkcja Rzecznika Praw Ucznia w Liceum Sztuk Plastycznych została powierzona mgr Romie Jaruszewskiej.

Rzecznik Praw Ucznia to nauczyciel, którego rola polega na przestrzeganiu praw i obowiązków ucznia, rozwiązywaniu konfliktów na płaszczyźnie uczeń-nauczyciel oraz nauczyciel-uczeń. Jest osobą ułatwiającą podmiotowe traktowanie uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

Zadania i rola Rzecznika Praw Ucznia w szkole:

 • Pomoc całej społeczności uczniowskiej w rozwiązywaniu problemów i wyjaśnianiu wszelkich niejasności dotyczących Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu Wychowawczego Szkoły,
 • Reprezentowanie interesów uczniów przed Dyrektorem szkoły oraz Radą Pedagogiczną,
 • Świadczenie pomocy uczniom (jak korzystać z praw i szanować prawa innych).

Sposoby działania Rzecznika:

 • Załatwianie indywidualnych skarg,
 • Udzielanie porad uczniom, rodzicom, nauczycielom,
 • Współpraca z pedagogiem szkolnym i psychologiem szkolnym,
 • Wspólne wypracowywanie właściwych rozwiązań z Dyrektorem szkoły i Radą Pedagogiczną.

Uprawnienia Rzecznika:

 • Rzecznik Praw Ucznia nie zastępuje wychowawcy klasy,
 • Rzecznik ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów,
 • Rzecznik działa według ustalonego trybu postępowania,
 • Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron.

Rzecznik Praw Ucznia:

 • To nauczyciel obdarzony zaufaniem i wybrany przez społeczność uczniowską
 • To osoba, do której możesz się zwrócić w każdej problematycznej sprawie i poprosić o pomoc
 • Udostępni Ci regulaminy szkolne, pomoże je zinterpretować
 • Jest mediatorem w sytuacjach spornych, trudnych i nietypowych
 • Zachowuje dyskrecję!