Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji uczniów do 5-letniego Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym  2024/2025 

1. Nauka trwa 5 lat.

2. Nabór dokonany zostanie na podstawie egzaminu praktycznego oraz egzaminu z historii sztuki  (rozmowy z zagadnień z historii sztuki).

3. Warunkiem ubiegania się kandydatów o przyjęcie do Liceum Sztuk Plastycznych jest ukończenie nie więcej niż 17 lat w danym roku kalendarzowym oraz  posiadanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Szkoła prowadzi dla kandydatów okresową działalność konsultacyjną oraz warsztaty plastyczne dla zainteresowanych, informuje o zasadach przyjęć, warunkach nauki i programie kształcenia (informator o szkole). 

4. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Liceum Sztuk Plastycznych, w sekretariacie szkoły w terminie do dnia 4 czerwca 2024 roku składają dokumenty: 

 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w liceum sztuk plastycznych, wydane przez lekarza POZ /podst. prawna – Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe – art. 142. 2 Dz.U. 2023 poz. 900
 • Zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy ósmej szkoły podstawowej wraz z wykazem ocen za I semestr.
 • Dwa podpisane aktualne zdjęcia /legitymacyjne/.
 • Wniosek dla kandydata.

Brak złożenia  ww.  dokumentów ,  eliminuje kandydata z postepowania rekrutacyjnego. 

5. Kwalifikacja kandydatów do Liceum Sztuk Plastycznych odbywa się na podstawie egzaminów praktycznych, które odbędą się 7 czerwca 2024r.  

6. Kandydaci , którzy uzyskali największą liczbę punktów z egzaminu wstępnego zostają zakwalifikowani  do przyjęcia do szkoły. Ilość miejsc ograniczona.   

7. przypadku  równorzędnych  wyników  uzyskanych  na  pierwszym  etapie  postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

 • wielodzietność rodziny kandydata;  
 • niepełnosprawność kandydata;  
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;  
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;  
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

Kryteria mają jednakową wartość. 

8 . W ciągu 7 dni po egzaminie komisja ogłasza listę kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły. 

 9. Kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny i zostali zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły uzupełniają dokumenty o : 

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 
 • świadectwo(karta)zdrowia z Gabinetu Pielęgniarskiego szkoły podstawowej.

10. Decyzję o przyjęciu kandydatów do Liceum Sztuk Plastycznych podejmuje Komisja Rekrutacyjna. 

 11. Listę kandydatów przyjętych do klasy pierwszej ,wywiesza się na tablicy informacyjnej szkoły najpóźniej do11 lipca b.r. 

 12. Odwołania  od decyzji  mogą  być  zgłaszane do Dyrektora Szkoły  w  terminie  3  dni  od daty wywieszenia listy.  

13. Całość prac Komisji dokumentuje protokół, który zawiera m.in. listę kandydatów zawierającą  szczegółową punktację z egzaminu praktycznego z zastosowaniem skali punktowej.