Wyzwania edukacji artystycznej – konferencja dla nauczycieli plastyki szkół podstawowych

7 lutego 2019r. w siedzibie Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym odbyła się konferencja pn. „Wyzwania edukacji artystycznej” przeznaczona dla nauczycieli plastyki szkół podstawowych. Organizatorami byli Liceum Plastyczne oraz Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doskonalenia  Nauczycieli w Elblągu.

Edukacja artystyczna oraz wychowanie estetyczne niewątpliwie odgrywają niezwykle ważną rolę w przygotowaniu uczniów do przyjmowania twórczych postaw, rozwijania umiejętności warsztatowych czy świadomego obcowania z dziełami sztuki i wytworami kultury.

Te piękne i fascynujące dziedziny wiążą się jednak z szeregiem wyzwań, które stają się udziałem pedagogów. Wśród  nich  na szczególną uwagę zasługuje m. in. dobór metod i narzędzi, które uatrakcyjnią procesy poznawcze. W niezwykle dynamicznie zmieniającej się codzienności i „rzeczywistości wizualnej” współczesnego świata  przed kształceniem artystycznym stają ciągle nowe zadania.

 

Do celów konferencji należały:

  • wymiana poglądów i refleksji dotyczących aktualnej kondycji kształcenia artystycznego na różnych szczeblach edukacji oraz problemów, które stoją przed nauczycielami edukacji plastycznej,
  • dzielenie się doświadczeniami metodycznymi, dobrymi praktykami, pomysłami na realizację zajęć oraz projektów edukacji artystycznej i estetycznej,
  • integracja środowiska nauczycieli przedmiotów artystycznych oraz wzbogacenie warsztatu pedagogicznego o różnorodne narzędzia pracy.

W konferencji wzięło udział dwudziestu nauczycieli z różnych placówek naszego regionu.  Pani Dyrektor Krystyna Brinkiewicz, otwierając konferencję, zasygnalizowała wpływ zmian cywilizacyjnych i pokoleniowych na specyfikę uczenia się oraz charakter procesów nauczania w edukacji artystycznej.

Tematyka osadzenia zajęć plastycznych w kontekście wiedzy z historii sztuki oraz połączenie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych poruszona przez: Panią Paulinę Łuczak i Panią Karolinę Kardas stała się przyczynkiem do dyskusji i wymiany poglądów.

Uczestnicy zapoznali się również z różnorodnymi przykładami prac i zadań realizowanych na zajęciach podstaw projektowania oraz technik druku artystycznego, które zaprezentowali: Pani Roma Jaruszewska i Pan Janusz Kozak.

Nauczyciele szkół plastycznych zwiedzili Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym i poznali specyfikę szkolnych pracowni artystycznych (m. in. fotografii, podstaw projektowania, technik druku artystycznego, rzeźby, malarstwa).

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólnie spędzony czas oraz za gotowość do wymiany refleksji i spostrzeżeń.

Mamy nadzieję, że konferencja „Wyzwania edukacji artystycznej” zapoczątkuje cykliczne spotkania pedagogów liceum plastycznego i szkół podstawowych.

                                                                                                                                                         Paulina Łuczak