Dokumenty rekrutacyjne

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 przeprowadzona zostanie dla kandydatów po szkole podstawowej do 5-letniego Liceum Sztuk Plastycznych.

Uwaga:

W przypadku dużego zainteresowania szkołą oraz dużej ilości kandydatów, którzy zdadzą egzamin wstępny, w roku szkolnym 2022/2023 zostaną otworzone dwa oddziały, w liczbie 24 osoby każdy. 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym, w sekretariacie szkoły w terminie od dnia 1 marca do dnia 03 czerwca 2022 roku składają dokumenty:
1) wniosek kandydata na druku przygotowanym przez szkołę, pobranym w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej,
2) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zawodzie plastyk (od lekarza POZ). Dotyczy w szczególności kontaktu z materiałami używanymi w realizacji programu nauczania
przedmiotów artystycznych,
3) zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły podstawowej,
4) 2 podpisane zdjęcia.
Brak złożenia wyżej wymienionych dokumentów, eliminuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego.

Kandydatów prosimy o zapoznanie się z terminarzem i zasadami rekrutacji oraz pobranie podania z kwestionariuszem z załączników.

Terminarz rekrutacji 2022

  1. 01 marca – 03 czerwca 2022 – składanie podań wraz z wymaganymi dokumentami
  2. 07 czerwca 2022 – egzaminy wstępne ( szczegółowy harmonogram zostanie podany w terminie późniejszym)
  3. 10 czerwca 2022 – ogłoszenie listy kandydatów wstępnie zakwalifikowanych i
    niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły
  4. 27-30 czerwca 2022– kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny i zostali zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły składają potwierdzenie woli nauki (oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej)
  5. 4 lipca 2022 – lista kandydatów przyjętych do szkoły

 

DOKUMENTY

Wniosek (pobierz pdf, pobierz word)

–  ZASADY REKRUTACJI 2022